Menu Przedmiotowe

W wypadku wolnych etatów w Poradni MOP podana zostaje na stronie internetowej Poradni informacja o potrzebie zatrudnienia psychoterapeuty. Przyjmowane są zgłoszenia kandydatów zawierające CV i list motywacyjny. Następnie przedstawiciele rady pedagogicznej wybierają kandydatów, którzy spełniają warunki potrzebne do pracy w Poradni i z tymi kandydatami dyrektor lub wydelegowany pracownik Poradni przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną. Następnie dyrektor po analizie wszystkich informacji o kandydacie podejmuje decyzję o przyjęciu do pracy.
Poradnia MOP mieści się w budynku będącym własnością Skarbu Państwa, we władaniu Miasta Stołecznego Warszawy.

Majątkiem Poradni MOP jest wyposażenie w środki trwałe i ilościowo-wartościowe.
Informacje bieżącej działalności Poradni MOP umieszczane są na stronie internetowej Poradni www.mop-poradnia.pl Kontakt ze specjalistami pracującymi w Poradni MOP jest możliwy w ciągu całego roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Tel.22 6465725; 22 6465728Zgłoszenia, wnioski i pisma interesantów są przyjmowane w godzinach pracy sekretariatu.Sprawy zgłaszane korespondencyjnie prosimy kierować na adres:
Poradnia Specjalistyczna MOP
Ul. Boryszewska 4
00-781 Warszawa
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z ustawą i rozporządzeniami, którym podlegają placówki oświatowe.
Dokumentacja Poradni MOP prowadzona jest w oparciu o przepisy prawne dla placówek oświatowych i statut Poradni MOP.
Rejestry zawierające dane osobowe nie są udostępniane osobą postronnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dokumenty związane z funkcjonowaniem Poradni MOP są udostępniane na terenie Poradni MOP organom kontroli. Dokumenty archiwalne udostępniane są na terenie Poradni MOP osobą upoważnionym na ich wniosek.
w przygotowaniu

Szybki Kontakt

Poradnia Specjalistyczna "MOP"
ul. Boryszewska 4
00-781 Warszawa
tel. 515-103-831
tel. 22 646-57-25, 22 646-57-28
email: mopip[@]poczta.onet.pl